Ενεργειακά Τζάκια Kalorino KS Πέλλετ-Ξύλου

Kalorino KS-Π??λλετ-Ξ?λου 

Kalorino: Τρ??πος ζω?ς


Γκ?鬨μα: απ??15 ??ως 34 kW παρεχ??μενης θερμικ?ς ισχ?ος

Kalorino:Για να ζεις με ?鬨νεση ??πως εκε?νη μιας απλ?ς φωτι?鬨ς,για να θερμα?νεις με ομοι??μορφο
τρ??πο περισσ??τερους χ???ρους του σπιτιο? σου, για να διακοσμε?ς με γο?στο και πρωτοτυπ?α....
για να αισθ?鬨νεσαι π?鬨ντα σπ?τι σου.


Χαρακτηριστικ?鬨:

•   Μονωμ??νη εξωτερικ? κατασκευ? για ελ?鬨χιστες θερμικ??ς απ???λειες.

•   Κλειστ? εστ?α με στεγανοποιημ??νο θ?鬨λαμο και πλ?鬨κα χυτοσιδ?ρου, ευρ?χωρο θ?鬨λαμο
    κα?σης, μηχανικ?? καυστ?ρα με κοχλ?α και εναλλ?鬨κτη θερμ??τητας με καπνοαυλο?ς ειδικ?ς
    γεωμετρ?ας για ?鬨ριστη κα?ση και μ??γιστη θερμοεναλλαγ?.

•   Πρωτογεν?ς α??ρας κα?σης, ρυθμιζ??μενος αυτ??ματα για ε?κολο ?鬨ναμμα της εστ?ας

•   Δευτερογεν?ς α??ρας συνδεδεμ??νος με την εξωτερικ? παροχ? α??ρα για καθαρ?? τζ?鬨μι και για
    ομοιομορφ?α καπνο? μετ?鬨 τη κα?ση.

•   Χειροκ?νητο σ?στημα καθαρισμο? του εναλλ?鬨κτη θερμ??τητας.

•   Αναδιπλωμ??νη σχ?鬨ρα για ?鬨ριστη χρ?ση των ξ?λων.

•   Σ?στημα ανεβοκατεβ?鬨σματος της θ?ρας  με οδηγο?ς για να εξασφαλ?ζει ολ?σθηση
    απαλ? και αθ??ρυβη

•   Πανοραμικ? θ?ρα με κεραμικ?? γυαλ? ανθεκτικ?? σε υψηλ??ς θερμοκρασ?ες, εγκατεστημ??νο
    εξωτερικ?鬨 για μ?α ?鬨νετη θ??α της φωτι?鬨ς.

•   Διπλ?? μηχανοκ?νητο ?鬨νοιγμα της θ?ρας.

•   Σιλ?? ευρ?χωρο που μπορε? να τοποθετηθε? και στις τρεις πλευρ??ς, εφοδιασμ??νο με αισθητ?ρα
    ικαν?? να εγγυ?鬨ται μ?α μεγαλ?τερη αυτονομ?α.

•   Ηλεκτρονικ?? σ?στημα διαχε?ρισης με αυτοδι?鬨γνωση και φωτειν? οθ??νη για την ειδοπο?ηση
    των ανωμαλι???ν.


Προαιρετικ?鬨:

•   Περ?γραμμα στην ?鬨κρη της εστ?ας για τη σ?νδεση με την αρχ? της επ??νδυσης.

•   Κιτ για τη παραγωγ? ζεστο? νερο?. 

•   Διασ?νδεση GSM
    (σ?στημα διαχε?ρισης εξ' αποστ?鬨σεως με χρ?ση κινητο? αποστ??λλοντας μ?νυμα για την
    αν?鬨φλεξη)/σβ?σιμο, απεικ??νιση κατ?鬨στασης ON/OFF απεικ??νιση προειδοπο?ησης).


______________________________________________________________________________


-   Σχ??δια εγκατ?鬨στασης


F.lli Tatano Snc