Ενεργειακά Τζάκια Kalorino KS Ξύλου

Kalorino  KS - Ξ?λου

Παρ?鬨δοση, τεχνολογ?α, ισχ?ς


Γκ?鬨μα: απ??15 ??ως 34 kW παρεχ??μενης θερμικ?ς ισχ?ος

Kalorino, το καινο?ργιο ενεργειακ?? τζ?鬨κι ξ?λων με μοντ??ρνο σχεδιασμ?? ε?ναι ??να μοναδικ??
σ?στημα θ??ρμανσης για κ?鬨θε περιβ?鬨λλον. Ανανε???σιμη τεχνολογ?α και προσωπικ??ς λ?σεις
εγγυ???νται υψηλ??ς αποδ??σεις και ελ?鬨χιστες καταναλ???σεις.

Χαρακτηριστικ?鬨:

•   Μονωμ??νη εξωτερικ? κατασκευ? , ?鬨ριστη διαστασιολ??γηση του θαλ?鬨μου κα?σης,
    πυρ?μαχη πλ?鬨κα, θερμικ??ς εναλλ?鬨κτης με καπνοαυλο?ς εγγυ???νται υψηλ??ς αποδ??σεις με
    ελ?鬨χιστες καταναλ???σεις.

•   Πρωτογεν?ς  α??ρας ρυθμιζ??μενος χειροκ?νητα ? δια μ??σου θερμοστατικ?ς βαλβ?δας και
    βαλβ?δα καπνο?, για ε?κολη αν?鬨φλεξη της εστ?ας και συνεχ? ??λεγχο στην εισαγωγ? α??ρα
    κα?σης σε κ?鬨θε φ?鬨ση.

•   Αναδιπλωμ??νη σχ?鬨ρα για ?鬨ριστη χρ?ση των ξ?λων.

•   Διπλ? κα?ση συνδεδεμ??νη με την εξωτερικ? παροχ? α??ρα και στη συν??χεια θερμαιν??μενη
    για ??να καθαρ?? τζ?鬨κι και μ?α ομοιομορφ?α καπνο? μετ?鬨 τη κα?ση.

•   Πανοραμικ? θυρ?δα με διπλ?? ?鬨νοιγμα κ?鬨θετο μηχανοκ?νητο και αν?鬨κληση που εγγυ?鬨ται το
    ερμητικ?? κλε?σιμο της εστ?ας και διευκολ?νει το περιοδικ?? καθαρισμ?? της γυ?鬨λινης θυρ?δας.

•   Πεταλο?δα για α?ξηση του ελκυσμο?.

•   Ενσωματωμ??νο συρτ?鬨ρι στ?鬨χτης που εξ?鬨γεται μ??σα απ?? την εστ?α.

•   Σερπαντ?να θερμικ?ς εξαγωγ?ς που ενεργοποιε?ται με βαλβ?δα ασφαλε?ας.

•   Μον?鬨δα ελ??γχου που επιτρ??πει την παρακολο?θηση του συστ?ματος: θερμοστατικ? αντλ?α,
    θερμοστ?鬨της ελ??γχου τρ?οδης βαλβ?δας, αισθητ?ρας θερμοκρασ?ας νερο?.

•   Εξατομικευμ??νη επ??νδυση χ?鬨ρη στο ν??ο σχ?μα των θερμοδυναμικ???ν στοιχε?ων


____________________________________________________________________________


-   Σχ??δια εγκατ?鬨στασης

F.lli Tatano Snc