Λέβητες Βιομάζας Βιο κοντέινερ

Βιο κοντ??ινερ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ


Τα θερμαιν??μενα κοντ??ινερ ε?ναι η ιδανικ?, γρ?γορη και οικονομικ? λ?ση για μ?α γρ?γορη
?/ και σ?ντομη ενεργειακ? αν?鬨γκη ??πως στη περ?πτωση μιας εκδ?λωσης ? ανακα?νισης αλλ?鬨
και για μεγ?鬨λα χρονικ?鬨 διαστ?ματα σε μ??ρη ??που δεν υπ?鬨ρχει αρκετ??ς χ???ρος. Η ισχ?ς αυτ???ν
των εγκαταστ?鬨σεων κυμα?νεται απ?? 23 kW ??ως 1162 kW με σ?νδεση  "plug and play".
Αν?鬨λογα με τη χρ?ση και τις αρχιτεκτονικ??ς αν?鬨γκες τα κοντ??ινερ μπορε? να ε?ναι μον?鬨, διπλ?鬨,
με ??να ? δ?ο επ?πεδα κατασκευασμ??να σ?μφωνα με ??λους τους καν??νες πυροπροστασ?ας.
Τα κοντ??ινερ ε?ναι ιδανικ?鬨 κυρ?ως για δημοτικο?ς, βιομηχανικο?ς, οικοδομικο?ς εξοπλισμο?ς.


Εξοπλισμ??ς κοντ??ινερ:

•   Λεβητοστ?鬨σιο εντ??ς του κοντ??ινερ 

•   Χ???ρος αποθ?κευσης καυσ?μου

•   Εξαγωγ? και μεταφορ?鬨 καυσ?μου

•   Υδραυλικ? εγκατ?鬨σταση (plug and play)

•   Ηλεκτρικ? εγκατ?鬨σταση

•   Εγκατ?鬨σταση καπνοδ??χου

•   Εξαερισμ??ς και εκφ??ρτωση

•   Εξαρτ?ματα ασφαλε?ας


Πλεονεκτ?ματα:

•   Χρ?ση οικονομικο? καυσ?μου

•   Ανανε???σιμα κα?σιμα και ελαχιστοποιημ??νες εκπομπ??ς αερ?ων θερμοκηπ?ων

•   Ε?κολη σ?νδεση σε υφιστ?鬨μενα κτ?ρια

•   Μεγ?鬨λη οικονομ?α χ???ρου στο κτ?ριο που πρ??πει να θερμ?鬨νουμε
    (??χοντας ??λλειψη χ???ρου ε?ναι δυνατ??ν να ζεστ?鬨νουμε μ??νο μ' ??να κοντ??ινερ θ??ρμανσης)

•   Ε?κολη μεταφορ?鬨 του κοντ??ινερ μεταξ? των διαφ??ρων χ???ρων προς χρ?ση

•   Τα κοντ??ινερ ε?ναι η ιδανικ? β?鬨ση για τη «διαχε?ριση της θερμ??τητας» σε καταστ?鬨σεις
    ??κτακτης αν?鬨γκης (παροχ? υπηρεσι???ν θ??ρμανσης μ??σω κινητ???ν υπηρεσι???ν εν??ργειας)

•   Η λ?ση του κοντ??ινερ διευκολ?νει τις παρεμβ?鬨σεις εξειδικευμ??νου προσωπικο?

•   Οικονομικ? λ?ση με με?ωση κ??στους μελ??της και ?鬨δειας, διατηρ???ντας τα υψηλ?鬨 πρ??τυπα
    των παραδοσιακ???ν εγκαταστ?鬨σεων

F.lli Tatano Snc