Εταιρεία Πιστοποιήσεις

Πιστοποιησεισ

TATANO: ποι??τητα εμπιστοσ?νης

Οι Λ??βητες Tatano ανταποκρ?νονται στα κριτ?ρια υψηλ?ς ποι??τητος και κατασκευ?鬨ζονται
με β?鬨ση την ισχ?ουσα νομοθεσ?α, ε?ναι αναγνωρ?σιμοι στην εγχ???ρια αγορ?鬨 καις στις
αγορ??ς του εξωτερικο?.


IMQ Primacontrol
Πιστοπο?ηση Ποι??τητος, Ασφ?鬨λεια & Περιβ?鬨λλον

ICIM-CISQ-IQNet
Πιστοποιημ??νη Επιχε?ρηση UNI EN ISO  14001

F.lli Tatano Snc