Εταιρεία Φιλοσοφία Επιχείρησης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η φιλικ? προς το περιβ?鬨λλον θ??ρμανση

Η επιχε?ρηση ακολουθ???ντας τις υπαγορε?σεις του ΚΥΟΤΟ που υποχρε???νει τις βιομηχανικ??ς
χ???ρες να ενεργο?ν με στ??χο την με?ωση των εκπομπ???ν ρυπογ??νων στοιχε?ων στρ?鬨φηκε
στην αν?鬨πτυξη ανανε???σιμων πηγ???ν εν??ργειας.

Το πρ??γραμμα "20-20-20" δεσμε?ει ??λα τα κρ?鬨τη της ευρωπα??κ?ς ??νωσης να μει???σουν
κατ?鬨 20% τις εκπομπ??ς CO2 και να αυξ?σουν κατ?鬨 20% την χρ?ση ν??ων πηγ???ν εν??ργειας
και την ενεργειακ? απ??δοση με εναλλακτικ? θ??ρμανση. Η δικ? μας φιλοσοφ?α στρ??φεται
στην ευημερ?α των ατ??μων προστατε?οντας το περιβ?鬨λλον.

Θ??τοντας στο ?διο επ?πεδο την αν?鬨γκη της ευημερ?ας των ανθρ???πων με τις πηγ??ς της
φ?σεως δημιουργε?ται η ακ??λουθη κυκλικ? φιλοσοφ?α της επιχε?ρησης μας:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ??να πολ?τιμο αγαθ?? που πρ??πει να προστατευθε? για τις μελλοντικ??ς γενι??ς.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: θ??ρμανση, σ?μβολο της ζω?ς και της οικογενειακ?ς εστ?ας.

KALORINA: Τεχνολογ?α με ευαισθησ?α στο περιβ?鬨λλον

ΕΥΗΜΕΡΙΑ: ανθρ???πινη και περιβαλλοντικ? αναζητε?ται απ?? επιχειρ?σεις και πελ?鬨τες

F.lli Tatano Snc