Ενεργειακά Τζάκια

Kalorino - Ενεργειακ?? Τζ?鬨κι-Λ??βητας

Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ


Η λ?ση του ενεργειακο? τζακιο? προσφ??ρει ?鬨ριστο συνδυασμ?? μεταξ? μοντ??ρνου σχεδιασμο?
και εξελιγμ??νης τεχνολογ?ας στη δημιουργ?α συστημ?鬨των θ??ρμανσης.

Τροφοδοτο?μενα με ξ?λα, pellet  ? συμβατ??ς βιομ?鬨ζες  τα ενεργειακ?鬨 τζ?鬨κια φτι?鬨χτηκαν σαν
πηγ??ς θερμ??τητας τελε?ως αυτ??νομες και ικαν?鬨 να λειτουργ?σουν σε πλ?ρη συνεργασ?α με
?鬨λλους λ??βητες ? και με διαφορετικ?鬨 συστ?ματα: θερμοσ?φωνες, επιδαπ??δια θ??ρμανση,
ηλιακο?ς συλλ??κτες τελευτα?ας γενι?鬨ς.

Kalorino KS ε?ναι μ?α ενεργειακ? εγκατ?鬨σταση που θα δ???σει στο σπ?τι σας μ?α πρ??σθετη αξ?α.

Η ενοπο?ηση του ενεργειακο? τζακιο? με ηλιακο?ς συλλ??κτες τελευτα?ας γενι?鬨ς επιτρ??πει τη
πραγματοπο?ηση εν??ς μοναδικο? ενεργειακο? συνδυασμο? (βιομ?鬨ζα + ?λιος).

F.lli Tatano Snc