Εταιρεία

Η Επιχε?ρηση


Η επιχε?ρηση ΤΑΤΑΝΟ ιδρ?θηκε στη δεκαετ?α του 70 και ε?χε με τη π?鬨ροδο του χρ??νου
μια αξιοσημε?ωτη αν?鬨πτυξη.


Με την παραγωγ? του πρ???του  λ??βητα KALORINA κ?鬨νει το πρ???το β?μα για να γ?νει ηγ??της
στο κλ?鬨δο της πρωτοποριακ?ς θερμοτεχνικ?ς. Δημιουργε?  φιλικ??ς  προς το περιβ?鬨λλον λ?σεις
θ??ρμανσης μ??σα απ?? την αν?鬨πτυξη μ?ας υψηλ?ς τεχνολογ?ας: την ενεργειακ? μετατροπ? του
pellet ξ?λου και τη βιομ?鬨ζα προερχ??μενη απ?? τη γεωργ?α, απ?? την επεξεργασ?α του ξ?λου και
την δασικ? βιομηχαν?α.


Το πεδ?ο δρ?鬨σης μας:

•  Σχεδιασμ??ς λεβ?των βιομ?鬨ζας - βιοκαυσ?μων, με θερμικ? ισχ?ς απ?? 23Kw - ??ως 2 Mw.

•  Ενεργειακ?鬨 τζ?鬨κια τροφοδοτο?μενα αυτομ?鬨τως με βιομ?鬨ζα.

•  Ηλιακ?鬨 συστ?ματα για την παραγωγ? ζεστο? νερο?.

•  Εγκαταστ?鬨σεις "με το κλειδ? στο χ??ρι" απ?? το σιλ?? ??ως την καμιν?鬨δα.

Οι τεχνολογικο? στ??χοι που επιτε?χθηκαν επ??τρεψαν  στην επιχε?ρηση  να καθιερωθε? με μεγ?鬨λη
επιτυχ?α στην ιταλικ? αγορ?鬨. Οι δι?鬨φορες εμπορικ??ς εκθ??σεις συμβ?鬨λλουν στην  προ???θηση και
π???ληση των προ????ντων σ' ??λη την Ευρ???πη .Η επιχε?ρηση, αναπτ?σσοντας τεχνολογ?ες φιλικ??ς
προς το περιβ?鬨λλον, λειτουργε?  σ?μφωνα με τους καν??νες UNI EN ISO 14001 που εγγυ???νται
το μ??γιστο σεβασμ?? του περιβ?鬨λλοντος καθ '??λη τη δι?鬨ρκεια του κ?κλου παραγωγ?ς.


Τα δυνατ?鬨 μας σημε?α:

•  Εξειδικευμ??νο τεχνικ?? προσωπικ??.

•  Στεν? συνεργασ?α με κορυφα?α επιστημονικ?鬨 και ερευνητικ?鬨 κ??ντρα.

•  Επιχειρηματικ? δι?鬨ρθρωση  που επιτρ??πει ?鬨μεσες αποφ?鬨σεις και απευθε?ας επαφ?
   με τον πελ?鬨τη.

•  Λ?σεις προσαρμοσμ??νες ε?κολα στις δι?鬨φορες απαιτ?σεις του πελ?鬨τη και σε οποιοδ?ποτε
   τ??πο εγκατ?鬨στασης.

•  Ευκολ?α διαχε?ρισης του συστ?ματος.

•  Δυνατ??τητα τ?λε-χειρισμο?.

F.lli Tatano Snc